Βιολογία (ΓΠ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικής Παιδείας)

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ.

Κεφάλαιο 1 : Άνθρωπος και Υγεία

Ενότητα

1.1

Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου

1.2

1.2.1

1.2.2

Μικροοργανισμοί

Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών»)

Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας

Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας

Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία

Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

1.5

Ουσίες που προκαλούν εθισμό

Κεφάλαιο 2: Άνθρωπος και Περιβάλλον

2.1

2.1.1

Η έννοια του οικοσυστήματος

Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων

2.2

2.2.1

2.2.2

Ροή Ενέργειας

Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα

Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Βιογεωχημικοί κύκλοι

Ο κύκλος του άνθρακα

Ο κύκλος του αζώτου

Ο κύκλος του νερού

2.4.3

2.4.4

Ερημοποίηση

Ρύπανση (εκτόςΡύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)

Κεφάλαιο 3 : Εξέλιξη

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Εισαγωγή

Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη

Η θεωρία του Λαμάρκ

Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής

Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής

Η φυσική επιλογή εν δράσει

3.2

3.2.1

Η σύγχρονη σύνθεση

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Η εξέλιξη του ανθρώπου

Το γενεαλογικό μας δέντρο

Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων

Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων

Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών

Οι πρώτοι άνθρωποι

Μόνο το απόσπασμα «Όπως σε κάθε βιολογικό είδος με μεγάλη εξάπλωση, … στη συχνότητα εμφάνισης των αλληλόμορφων».

Σημείωση

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.